Thuần chào mào bổi chỉ trong 1 tháng

Chim chào mào bổi sau khi mua ở cửa hàng hay bẫy về, ngoài việc tập cho chào mào ăn cám, tập cho chào mào tắm...